Filosofi


NCMF investerer ud fra investeringsfilosofien værdibaseret investering. Målsætningen er på langt sigt at maksimere investors gennemsnitlige vækst pr. investeringsandel pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital. 

På meget langt sigt følger aktiekursen på et selskab udviklingen i selskabets forretningsmæssige værdi. Men på kortere sigt, og endda også i nogle tilfælde på lidt længere sigt, kan aktiekursen ligge under eller over den forretningsmæssige værdi. Som Benjamin Graham nævnte i sin metafor om aktiemarkedet, så vil Hr. Maniodepressiv i nogle perioder sætte en høj markedsværdi på forretningsmæssige værdier og nogle gange vil Hr. Maniodepressiv sætte en lav markedsværdi på forretningsmæssige værdier. Eller sagt på en anden måde svingninger over tid mellem optimisme og pessimisme. NCMF forsøger at udnytte Hr. Maniodepressivs humørsvingninger ved at investere midler, når markedsværdien på et selskab ligger under NCMF’s beregning af den forretningsmæssige værdi.

NCMF mener, at bevarelse af kapital er et lige så vigtigt begreb som kapitalforøgelse. Det er vigtigt at undgå risiko for permanent tab af kapital, da merafkast ofte opstår ved at kunne forrente kapital fra et højere og højere niveau. Kernen indenfor værdibaseret investering er kun at deployere kapital, når forskellen mellem markedsværdi og forretningsmæssig værdi, altså investeringens sikkerhedsmargin, er tilstrækkelig stor.

Derfor definerer NCMF risiko som risiko for permanent tab af kapital og ikke som kursvolatilitet eller ”tracking error”. Når et selskab er lavt værdisat i forhold til NCMF’s beregning af forretningsmæssig værdi er risikoen lavere. Og når et selskab er højt værdisat i forhold til NCMF’s beregning af forretningsmæssig værdi er risikoen højere. Hvor meget et selskabs markedsværdi fluktuerer i forhold til det generelle aktiemarked er irrelevant. NCMF forsøger at finde investeringer, hvor risiko/afkast forholdet er så tilstrækkeligt skævt, at risikoen er begrænset for permanent tab af kapital.

Dette indebærer også en villighed til i perioder at have kontanter i stedet for altid at ligge fuldt investeret. Når NCMF ikke er i stand til at finde investeringer, der opfylder NCMF’s kriterier, er en kontantbeholdning en risikofri investering. En kontantbeholdning giver muligvis intet afkast her og nu, men det er et overordentligt godt aktiv at ligge med, når markedet præsenterer udsøgte investeringsmuligheder.

Lou Simpson, som er et ikon indenfor investering, var investeringsdirektør i Berkshire Hathaway, der ejer autoforsikringsselskabet GEICO. I GEICO’s årsrapport for 1988 udtalte Lou Simpson følgende:

” In equity investing, when you don’t have any really good ideas (ie. Excellent companies at very attractive prices) doing nothing – or selling – is the best course of action”.

NCMF fokuserer på selskaber, der har karakteregenskaber, som har medført høj vækst i deres forretningsmæssige værdi kombineret med en markedsværdi, der ligger markant under den forretningsmæssige værdi.

NCMF opfatter aktieinvesteringer som værende delejerskab af virksomheder. NCMF mener, at man bedst optimerer sin langsigtede formue ved at have en ejer-orienteret og værdibaseret investeringsramme, som fokuserer på selskaber med højt afkast på investeret kapital hidrørende fra en stabil eller ekspanderende konkurrencefordel.

NCMF ønsker at være en form for ”silent partner” i kvalitetsselskaber, eventuelt med ejer-ledere, som har en historik med finansiel succes og en historisk demonstration af høj moral og høj integritet. Når eksempelvis dygtige ejer-ledere i kombination med et selskab, der har bestemte karakteregenskaber, kan fås til den rigtige pris, vil det være så meget mere favorabelt for det langsigtede investeringsafkast. Disse karakteregenskaber er:

  • Højt afkast på investeret kapital
  • Mulighed for reinvestering til højt afkast på investeret kapital
  • Højt frit ”cash-flow”
  • Stærk og varig forretningsmodel
  • Specifikke konkurrencefordele
  • Kompetent og aktionærorienteret ledelse

Økonomisk værdi skabes, når et selskabs afkast på investeret kapital er højere end omkostningen på kapitalen. Et selskab med højt afkast på investeret kapital kan vækste sin forretningsmæssige værdi, når selskabet har en varig forretningsmodel, der løbende kan undertrykke sine konkurrenter. Hvis ikke selskabet kan bevare sine konkurrencefordele, eroderes afkastet på den investerede kapital. Et selskab kan godt fremvise vækst i indtjeningen uden at selskabet reelt vækster sin forretningsmæssige værdi – selvom afkastet på den investerede kapital er relativt højt. Hvis væksten i den investerede kapital er højere end væksten i indtjeningen, eroderer selskabet økonomiske værdi.

Mange af denne verdens store og succesfulde selskaber med højt afkast på investeret kapital har historisk også haft en meget pæn vækst i indtjeningen. Men en del af dem, som stadig har højt afkast på investeret kapital, har ikke de samme muligheder for fremadrettet vækst i indtjeningen. Det betyder ikke, at de selskaber ikke er interessante. Til den rigtige pris kan det være glimrende investeringer.

Men endnu bedre vil det være at investere i mindre og mellemstore selskaber, der har højt afkast på investeret kapital, og som samtidig kan reinvestere en stor del af deres overskud tilbage i virksomheden til højt eller endog endnu højere afkast på investeret kapital. De vil stadig have muligheder for pæn vækst i indtjeningen i deres udnyttelse af deres forretningsmodel og derved i deres udvikling mod markedsdominans eller i hvert fald større og større andel af deres marked. Den interne rentes-rente-effekt af en sådan investering er at foretrække i forhold til selskaber, som ikke har samme mulighed og derved må udbetale en stor del af årets overskud i form af dividende. Dividende beskattes og efterlader investor med den udfordring igen at skulle allokere dette til højt afkast.   

Hvis NCMF ikke kan finde kvalitetsselskaber til den rette værdisætning, kan ordinære selskaber også være interessante, men kun hvis der foreligger en potentiel og sandsynlig hændelse for indsnævring af forskellen mellem selskabets markedsværdi og forretningsmæssige værdi over en kortere årrække. Faren her er, at denne hændelse kan trække ud. Så løber man risikoen for at ligge med et selskab i en årrække, der genererer et gennemsnitligt eller lavt afkast på investeret kapital. Og på langt sigt ender man således op med et afkast, der afspejler selskabets lavere kapitalforrentning.

NCMF er tilhænger af koncentrerede investeringer i en portefølje, når forholdet mellem det forventede afkast og risikoen er tilstrækkeligt favorabelt. NCMF’s beslutningstagen er helt uafhængig af hvor mange selskaber MSCI World Index, der er indgår i benchmark, eller hvordan dette benchmarks branche- eller landefordeling er. De af NCMF’s mandater, der er investeringsforeninger, er underlagt lovgivningsmæssige spredningsregler. De andre mandater har hver især meget få investeringer og ikke over 10. Mange markedsdeltagere eller investorer vil ikke synes om den koncentration af investeringer, men det er NCMF’s holdning, at når værdibaseret investering kombineres med koncentreret investering, kan resultaterne være overordentlige positive, hvis ellers denne strategi udføres med en klart defineret investeringsfilosofi og disciplineret investeringsproces. Man skal dog ikke underkende koncentrationsrisikoen heri.