Investeringsproces


Aktieudvælgelse
NCMF’s investeringsunivers er bredt. Vi er ikke begrænset af bestemte geografiske regioner, bestemte brancher eller sektorer. Investeringer foretages alene, hvis vores investeringskriterier er opfyldt.

NCMF har opbygget en liste af selskaber, som vi ønsker at investere i på den rigtige pris. Denne liste monitoreres løbende og der tilgår og fragår selskaber i takt med den analyse, som både kan afdække nye selskaber af kvalitet såvel som selskaber, der ikke mere kan opretholde denne betegnelse. Ligeledes screenes børsmarkederne løbende for interessante investeringsmuligheder i gruppen af selskaber, der er mere ordinære og som indeholder en potentiel hændelse for indsnævring af forskellen mellem børsværdi og forretningsmæssig værdi over en kortere årrække.

De selskaber, der kommer på listen, gennemgår en dybdegående analyse. Vi gennemgår alle offentligt lovformelige selskabsdokumenter, research dokumenter, industrispecifikke dokumenter, aviser og tidsskrifter samt andre artikler/skrifter om selskaberne. I nogle tilfælde foretages interview af bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejdere i selskaberne. NCMF foretager ikke investering i nogle selskaber uden at forstå selskabernes forretningsmodel, konkurrencemæssige situation og økonomiske struktur.

Samtidig foregår en løbende monitorering af de selskaber, som vi har investeret i. Disse selskabers fundamentale forhold såvel som prissætning sammenlignes med selskabernes karakteristika og kriterier på listen. Det er en iterativ proces, der er disciplineret, detaljeret og gentagende.

Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers og -rådgivnings negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

NCMF integrerer ikke bæredygtighedsrisici* i selskabets investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning, ligesom selskabet ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers og investeringsrådgivningens negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer**.

Selskabet anser ikke de negative bæredygtighedsrisici for relevante, da Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S alene vil træffe sine investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning med henblik på at opnå højst muligt afkast, og dette ved at investere i tilladte finansielle produkter.

NCMF har i overensstemmelse med ovenstående og NCMF’s Politik for integration af bæredygtighedsrisici i sin aflønningspolitik anført, at der ikke tages hensyn til investeringsbeslutningers og/eller investeringsrådgivningens negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, da NCMF ikke anser bæredygtighedsrisici for at være relevante.

* Ved bæredygtighedsrisiko forstår selskabet, og i overensstemmelse med ESG Disclosure Forordningen***, en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

** Ved bæredygtighedsfaktor forstår selskabet, og i overensstemmelse med den nævnte forordning, miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

*** Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.